Systematic analysis of exonic germline and postzygotic de novo mutations in bipolar disorder

Masaki Nishioka, An-a Kazuno, Takumi Nakamura, Naomi Sakai, Takashi Hayama, Kumiko Fujii, Koji Matsuo, Atsuko Komori, Mizuho Ishiwata, Yoshinori Watanabe, Takashi Oka, Nana Matoba, Muneko Kataoka, Ahmed N. Alkanaq, Kohei Hamanaka, Takashi Tsuboi, Toru Sengoku, Kazuhiro Ogata, Nakao Iwata, Masashi Ikeda, Naomichi Matsumoto, Tadafumi Kato* & Atsushi Takata*
*co-corresponding authors listed in alphabetical order
Nature Communications volume 12, Article number: 3750 (2021)
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-23453-w